Lees hier
onze algemene

voorwaarden

Geldig vanaf 1 augustus 2020

 1. Lab 1538
  1. Lab 1538 is een eenmanszaak van Maartje Le Goff die zich bezighoudt met organisatieadvies in de brede zin van het woord.
  2. Bij die uitoefening kan Lab 1538 zich laten bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar klanten worden ingeschakeld.
  3. Een door Lab 1538 ingeschakelde persoon valt niet onder de verantwoordelijkheid van Lab 1538.
  4. Op alle door Lab 1538 in het kader van de opdracht geproduceerde ontwerpen, organisatieconcepten en overige opgeleverde (tussen)producten rust het (intellectuele) eigendom van Lab 1538 en mag zonder schriftelijke toestemming van Lab 1538 niet aan derden worden verstrekt of door de klant worden geëxploiteerd of op naam van de klant worden geregistreerd.
 1. Deze Algemene voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die tussen Lab 1538 en de klant worden overeengekomen. Zij zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van klanten, ook indien naar de toepasselijkheid daarvan niet telkens wordt verwezen.
  2. Niet alleen Lab 1538, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een klant door Lab 1538 zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
  3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Als bij de uitvoering van een opdracht van een klant zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Lab 1538 afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Lab 1538 in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
  2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het in de desbetreffende opdracht door de klant betaalde bedrag (exclusief btw), tot een maximum van EUR 10.000. De in dit artikel bedoelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of een opzettelijke tekortkoming van Lab 1538.
  3. Lab 1538 is niet aansprakelijk voor de werkzaamheden van personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een klant door Lab 1538 zijn ingeschakeld.
 1. Verjaring
  1. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de dag volgend op die waarop de klant met de schade en met Lab 1538 als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden.
 1. Factureren
  1. Met de klant wordt in principe afgesproken dat Lab 1538 voor haar dienstverlening wordt betaald door middel van betaling van een vast bedrag gebaseerd op een overeengekomen uurtarief. De helft van dit overeengekomen bedrag wordt bij het begin van de werkzaamheden in rekening gebracht. Na afronding van de opdracht wordt het restant gefactureerd. Overeengekomen bedragen zijn exclusief btw.
  2. Daarnaast zullen worden doorbelast de door Lab 1538 in het kader van de uitvoering van een opdracht te maken kosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten, materiaalkosten en licentierechten.
  3. Facturen dienen steeds, tenzij anders afgesproken, binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum voldaan te zijn.
 1. Gegevensverwerking
  1. Lab 1538 is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) voor de persoonsgegevens die zij ontvangt van klanten in het kader van haar dienstverlening. Tenzij anders aangegeven zal Lab 1538 deze persoonsgegevens slechts in het kader van dienstverlening verwerken en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.
  2. De klant staat ervoor in dat de AVG en overige wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet worden geschonden door de verstrekking van de persoonsgegevens aan Lab 1538 in het kader van de dienstverlening.
  3. De klant zal Lab 1538 onmiddellijk op de hoogte stellen, indien persoonsgegevens niet meer juist zijn en gerectificeerd en/of verwijderd moeten worden.
  4. De klant zal betrokkenen, voor zover wettelijk verplicht, informeren over de verwerking van de persoonsgegevens door Lab 1538 conform de AVG en overige toepasselijke wetgeving.
  5. Als er sprake is van een inbreuk in verband met persoonsgegevens welke op grond van artikel 34 AVG door Lab 1538 gemeld moet worden aan de betrokkene, zal de klant de betrokkene op eerste verzoek van Lab 1538 en conform de redelijke instructies van Lab 1538 in kennis stellen.
  6. De klant vrijwaart en stelt Lab 1538 schadeloos ter zake van (i) alle schade; en (ii) aan Lab 1538 opgelegde boetes door toezichthouders in verband met een tekortkoming in de nakoming van één of meer verplichtingen van de klant uit dit artikel, de AVG en/of andere wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 1. Vertrouwelijkheid
  1. Zowel Lab 1538 als de klant zijn verplicht om alle gegevens die zij van elkaar ontvangen en waarvan het aannemelijk is dat deze als vertrouwelijk kunnen worden aangemerkt niet met anderen, zonder schriftelijke toestemming van de verstrekkende partijen te delen. Deze vertrouwelijkheid geldt ook binnen de onderneming van de ontvangende partij zelf in de zin dat deze gegevens alleen worden gedeeld op grond van de noodzakelijkheid van het gebruik ervan.
  2. Informatie met betrekking tot het bestaan en inhoud van de samenwerking tussen Lab 1538 en de klant zal niet zonder toestemming van beide partijen publiekelijk worden gedeeld.
 1. Intellectueel Eigendom
  1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom op de resultaten uit de opdracht zoals auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, methoden en concepten komen toe aan Lab 1538. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Lab 1538 daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
 1. Toepasselijk recht en rechtbank
  1. Op de rechtsverhouding tussen Lab 1538 en de klant is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechtbank Gelderland, locatie Apeldoorn is bevoegd geschillen te behandelen.
Download het E-book
Focus, vaart & Frisse energie